Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Karty podstawowe

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Zbigniew Kwiatkowski
dyżury: poniedziałek, środa
pokój 301


pokój 303
tel. (29) 742 38 01 wew. 150
fax (29) 743 15 23
e-mail zkss@wyszkow.sr.gov.pl


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:
1. Do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a w tym:

 • koordynowanie zadań kuratorów zespołu,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych,
 • przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy,
 • opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia,
 • określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu,
 • organizowanie działalności kuratorów społecznych,
 • przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych,
 • przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych,
 • zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych,
 • nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych,
 • wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu,
 • koordynowanie obsługi biurowej zespołu,
 • reprezentowanie zespołu na zewnątrz,
 • współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.

2. Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1.