Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Sprawozdania finansowe

Karty podstawowe

Wykonując dyspozycję zawartą w § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) Sąd Rejonowy w Wyszkowie publikuje sprawozdania finansowe jednostki.
 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Bilans
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa


Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa