Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Karty podstawowe

Katarzyna Kowalska
dyżur: poniedziałek, czwartek 
godz. 8.00 - 15.00 
pokój 308
tel. (29) 742 38 01 wew. 142
e-mail: kkowalska@wyszkow.sr.gov.pl

Anna Kukwa
dyżur: wtorek, środa
godz. 8.00 - 15.00 
pokój 301
tel. (29) 743 15 20
e-mail: akukwa@wyszkow.sr.gov.pl

Zbigniew Kwiatkowski
dyżury: poniedziałek, środa 
godz. 8.00 - 15.00 
pokój 301 
tel. (29) 743 15 20
e-mail: zkwiatkowski@wyszkow.sr.gov.pl

Witold Ludwikowski
dyżur: środa, piątek 
godz. 8.00 - 15.00 
pokój 302
tel. (29) 742 38 01 wew. 141
e-mail: wludwikowski@wyszkow.sr.gov.pl

Monika Ślubowska
dyżur: środa, piątek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój 317
tel. (29) 742 38 01 wew. 143
e-mail: mslubowska@wyszkow.sr.gov.pl

Katarzyna Świderek
dyżur: wtorek, czwartek 
godz. 8.00 - 15.00 
pokój 308
tel. (29) 742 38 01 wew. 142
e-mail: kswiderek@wyszkow.sr.gov.pl


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi dla dorosłych zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie dozorów orzekanych w sprawach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, warunkowym umorzeniem postępowania karnego, orzekane przy karze ograniczenia wolności. Kontrolują realizację obowiązków okresu próby w sprawach warunkowo zawieszonych bez orzeczonego dozoru kuratorskiego, przerwie w odbywaniu kary. Nadzorują i organizują wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny. Przygotowują skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielają pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecone przez sądy i jednostki penitencjarne, wywiady w postępowaniu przygotowawczym zlecone przez uprawnione podmioty.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.