Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Konta bankowe

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Wyszkowie
ul. Kościuszki 50
07-200 Wyszków


Sąd Rejonowy w Wyszkowie informuje, że z dniem 01.01.2020 r. wpłat gotówkowych na niżej podane konto dochodów budżetowych i sum na zlecenie bez prowizji można dokonywać jedynie w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Skarbowym.


Wpłat gotówkowych na rzecz Sądu Rejonowego w Wyszkowie na konto dochodów budżetowych i sum na zlecenie można, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, dokonywać w punkcie kasowym zlokalizowanym w:

  • Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Gen. J. Sowińskiego 82, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:00.

Wpłaty na konta bankowe Sądu przyjmowane będą na podstawie bankowego dowodu wpłaty wypełnionego przez interesanta Sądu.

Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa
27 1010 1010 0433 7122 3100 0000

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/Warszawa
15 1130 1020 0013 4406 1720 0006

Konta sum depozytowych
(depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia) 
BGK O/Warszawa
Sumy depozytowe PLN    15  1130 1017 0021 1001 2390 0004
Sumy depozytowe USD    85  1130 1017 0021 1001 2390 0005
Sumy depozytowe EUR    69  1130 1017 0021 1001 2390 0002
Sumy depozytowe CHF    96  1130 1017 0021 1001 2390 0001
Sumy depozytowe GBP    42  1130 1017 0021 1001 2390 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Warszawa
63 1130 1017 0013 4406 1720 0007

UWAGA!
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać dane dotyczące strony postępowania, tytuł płatności tzn. informację czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe oraz sygnaturę akt sprawy (jeżeli jest znana); dla wpłat Wydziału Ksiąg Wieczystych numer księgi wieczystej.