Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Karty podstawowe

Klauzula informacyjna

dla osób, których dane są przetwarzane w postępowaniach sądowych
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:

          Sąd Rejonowy w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 50.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są: 

          Sąd Rejonowy w Wyszkowie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, 
          Prezes Sadu Rejonowego w Wyszkowie, Dyrektor Sądu oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań

Przetwarzanie danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych w postepowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości , albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej odbywa się odpowiedni na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo zadań z zakresu ochrony prawnej mogą być osoby fizyczne, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa, podmioty, które zostaną w przepisach prawa wskazane jako administratorzy danych, osoby fizyczne przetwarzające dane na polecenie i w imieniu administratora, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług.

Dane osobowe przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo zadań z zakresu ochrony prawnej sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, który m.in. rozpatruje skargi osób, których dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Obowiązek podania danych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej wynika z przepisów prawa.

Osoby, których dane dotyczą, i których dane są przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie podlegają podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującym wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływającym.

Dane osobowe przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.