Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych oraz przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 
Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie 
z dnia 12 marca 2020 r.
 
w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych oraz przyjęć interesantów w  Sądzie Rejonowym w Wyszkowie
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t.j. z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia korona-wirusem SARS-COV-2 (Dz.U.2020.325), art. 22§ 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art.8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.)
 
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów zarządzam:
 
§ 1
 
Wstrzymanie przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. W celu uzyskania niezbędnych informacji interesanci mogą korzystać z dostępnych rozwiązań porozumiewania się na odległość np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty mailowej, portalu informacyjnego itp. Wszelkie skargi, pisma należy kierować do Sądu drogą pisemną. Proszę o zaniechanie osobistej wizyty w siedzibie sądu.
 
§ 2
 
Polecam Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Wyszkowie odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku wraz ze wskazaniem nowych terminów oraz podejmowanie czynności w tych sprawach na posiedzeniach niejawnych (jeśli proceduralnie jest to możliwe), za wyjątkiem:
a) spraw karnych w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego,
b) spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania albo wpływ ten jest minimalny),
c) spraw karnych, w których orzeczono środek zabezpieczający, 
d) spraw karnych obejmujących czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, w którym przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a-185c k.p.k.
e) następujących spraw rodzinnych i opiekuńczych i z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: dyżury psychiatryczne, rozstrzygnięcia natychmiastowe w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub instytucjonalnych formach opieki, sprawy rodzinne do których angażowane są konwoje policyjne, sprawy dotyczące schronisk dla nieletnich, dotyczące postępowania w przedmiocie ewentualnego umieszczenia małoletnich cudzoziemców w odpowiednim ośrodku, wysłuchania małoletnich w niebieskim pokoju, tzw. urlopowania dzieci, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dzieci, spraw mających na celu rozpoznanie wniosku o ustanowienie kuratora do reprezentowania interesów małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, spraw w przedmiocie przysposobienia.
 
§ 3
 
Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie w dniach 13- 31 marca 2020 roku udziela informacji o sprawach zawisłych w tutejszym Sadzie wyłącznie drogą telefoniczną pod nr. tel. (29) 742 38 01 wew. 208, tel./fax (29) 742 38 08 bądź elektroniczną boi@wyszkow.sr.gov.pl
 
§ 4
 
Informacji o zawisłych sprawach można również uzyskać w:
- I Wydziale Cywilnym – tel./fax (29) 742 49 35; e-mail: 1cywilny@wyszkow.sr.gov.pl
- II Wydziale Karnym- tel./fax (29) 742 30 26, e-mail: 2karny@wyszkow.sr.gov.pl
- III Wydziale Rodzinnym i nieletnich – tel./fax (29) 742 33 04, e-mail: 3rodzinny@wyszkow.sr.gov.pl
- IV Wydziale Ksiąg Wieczystych- tel./fax.(29) 742 50 76, e-mail: 4wkw@wyszkow.sr.gov.pl
 
§ 5
 
Czytelnia akt w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie w dniach 13-31 marca 2020 roku ogranicza udostępnianie akt do wglądu po wykazaniu przez zainteresowanego, iż pilna potrzeba przeglądania akt wynika:
- z konieczności zajęcia stanowiska w sprawie w terminie zakreślonym przez sąd,
- z biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego lub
- zbliżających się terminem rozprawy w ciągu najbliższy dwóch tygodni.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.